ကုသိုလ္ (၁၀) ပါး

၁ ။ ဒါန = ေပးကမ္းစြန္႔ၾကဲ လွဴဒါန္းၿခင္း ။

၂ ။ သီလ = သီလေဆာက္တည္ၿခင္း ။

၃ ။ ဘာ၀နာ = သမထ ၀ိပႆနာပြား မ်ားၿခင္း ။

၄ ။ အပစာယန = အနႏ ၱငါးၿဖာအား ရုိေသၿခင္း ။

၅ ။ ေ၀ယ်ာ၀စၥ = အနႏ ၱငါးၿဖာ၏ အမွဳ ၾကီးငယ္တုိ႔ကုိ ေဆာင္ရြက္ၿခင္း ။

၆ ။ ပတိၱဒါန = မိိမိၿပဳေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳကုိ တစ္ပါးသူအား အမွ်ေ၀ၿခင္း ။

၇ ။ ပတၱာႏုေမာဒနာ = သူတစ္ပါးၿပဳေသာ ကုသုိလ္ေကာင္းမွဳကုိ ၀မ္းေၿမာက္စြာ သာဓု

ေခၚၿခင္း ။

၈ ။ ဓမၼႆ၀န = တရားေတာ္ကုိ နာၾကားၿခင္း ။

၉ ။ ဓမၼေဒသနာ = တရားေတာ္ကုိ ေဟာၾကားၿခင္း ။

၁၀။ ဒိ႒ိဇုကမၼ = နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္း ေၿဖာင္႔မွန္ေသာ အယူူကုိယူၿခင္း ။

No comments: