ဓေမၼာ ဟေ၀ ရကၡတ ဓမၼစာရီ
- တရားကို ေစာင့္ေရွာက္သူကို တရားက ျပန္၍ ေစာင့္ေရွာက္၏။

ျမတ္ဗုဒၶ

No comments: