ျမတ္ဗုဒၶကေကာသလမင္းၾကီးအားဤသို႕ေဟာ္ၾကားေတာ္မူခဲ့၏။
၁)အိပ္ယာမွခဏခဏႏိုးေနသူအတြက္ ည သည္ရွည္လ်ားလွစြာ၏။
၂)ခရီးပန္းလာေသာသူတို႕အတြက္ ခရီး သည္ရွည္လ်ားလွစြာ၏။
၃)သူေတာ္ေကာင္းတရားကို မသိၾကေသာသူတို႕ အတြက္ သံသရာခရီး သည္ရွည္လ်ားလွစြာ၏။

No comments: