ဒါန (၈) မ်ိဳး

၁။ အာသဇၨဒါန - ေရာက္ဆဲခဏ၌ ေပးလွဴျခင္း၊
၂။ ဘယဒါန - သူတစ္ပါးတို႕ ကဲ့ရဲ႕ျခင္းေဘး ၊ အပါယ္ေဘးတို႕ကို ေၾကာက္ရြံ႕၍လွဴျခင္း၊
၃။ အတီတာေပကၡဒါန - ငါ့အား ပစၥည္း၀တၳဳုကို ေပးဘူူးေသာသူဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေပးလွဴျခင္း၊
၄။ အနာဂတာေပကၡဒါန - ဤပုဂိၢိဳလ္အား ယခုလွဴလွ်င္ ေနာင္ငါ့အား တစ္စံုတစ္ခုေသာ ၀တၳဳကို ေပးလတၱံ႕........ ဟုႏွလံုးသြင္း၍ေပးလွဴျခင္း၊
၅။ သာဟုဒါန - ဒါနဟူသည္ ပညာရွိတို႕ ခ်ီးမြမ္းအပ္ေသာေၾကာင့္ ေကာင္း၏ဟု ႏွလံုးသြင္း၍ ေပးလွဴျခင္း၊
၆။ နာရဟဒါန - စားႏိုင္ေသာသူသည္ ၊ မစားႏိုင္ေသာသူ ( မစားရသူ ) အားမေပးပဲ မေနထိုက္ဟု ေပးလွဴျခင္း ၊
၇။ အဗၻဳဂၢစၧဒါန - ဤအလွဴကိုေပးလွဴသည္ရွိေသာ္ ေကာင္းေသာေက်ာ္ေစာသံသည္ လႊမ္းမိုး၍ တက္လတၱံ႕ .. ဟုႏွလံုးသြင္း၍ေပးလွဴျခင္း၊
၈။ စိတၱာလကၤာရဒါန - ၀ိပႆနာ စိတ္၏တန္ဆာ အၿခံအရံ အက်ိဳးငွာ ေပးလွဴျခင္း။
ဆရာႀကီးဦးသုခမွတ္စုမွ... ။

No comments: