ေရႊအိမ္နန္းႏွင့္ ၾကငွန္းခံလည္း မတ္ေပါင္းရံလွ်က္ ေပ်ာ္စံရိပ္ၿငိမ္
မင္းစည္းစိမ္ကား သမုဒၵရာ ေရမ်က္ႏွာထက္ ခဏတက္သည့္
ေရပြက္ပမာ တစ္သက္လွ်ာတည္း။
( အနႏၲသူရိယ အမတ္)

No comments: