တရား႐ႈမွတ္သူမ်ားအတြက္...

ဥဒယဗၺယဥာဏ္(ျဖစ္ပ်က္ျမင္တယ္) ဆိုတာ ဒီေနရာျဖစ္ၿပီး ဒီေနရာပ်က္သြားသလိုကိုးလို႔ ဥာဏ္ေရာက္တာကို ဆိုတာပါ။ အ႐ႈခံႏွင့္႐ႈဥာဏ္ ၿပိဳင္မျဖစ္ႏိုင္တဲ႔အတြက္ တကယ္ျမင္လိုက္ တာကေတာ႔ မရွိတာ သိတာပါပဲ။ ခႏၶာကိုယ္ ၾကည့္လိုက္လို႔ရွိရင္ ဘာမွ မေတြ႕ေစနဲ႕။ ပထမေတာ႔ ေတြ႕ခ်င္ေတြ႕မွာ ေပါ့ ေလ။ ေနာက္ေတာ႔ ဘာေပၚေပၚ ျဖစ္ၿပီးပ်က္သြားတာေလးသာ ဥာဏ္ထဲမွာ ေတြ႕ပါေစ။ ေတြ႕လို႕ရွိရင္ ဒီဥာဏ္ရင့္ေအာင္သာလုပ္ေတာ႔။ ၾကပ္ၾကပ္႐ႈေပး။ ဘာမွ ေနာက္ျပန္ၾကည့္မေနနဲ႔။ အၿပီးလုပ္ေတာ႔မယ္ဆို တာသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ပါ။ မေပါက္ မရွိပါဘူး။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ အဂၢမဟာပ႑ိတ မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီးဦး၀ိမလ(၁၈၉၉-၁၉၆၂)

No comments: