စိတ္သည္ ျမင္ႏိုင္ခဲ၏။ သိမ္ေမြ႕၏။ မိမိႏွစ္သက္ရာ အာ႐ံုကို အာ႐ံုျပဳေလ႔ရွိ၏။ ပညာရွိသည္ မိမိ၏စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္းရ၏။ အကယ္၍သာ... မိမိ၏စိတ္ကို ေစာင့္ထိန္းႏိုင္ခဲ႔ေသာ္ ထိုစိတ္သည္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္၏။

(ဓမၼပဒ-သာသနာေတာ္၌ ၿငီးေငြ႕ေသာ ရဟန္တစ္ပါး ၀တၴဳ)

No comments: