ျဖစ္ၿပီီးအေဟာင္း ၊ တိတ္ဇာတ္ေၾကာင္းကို ျပန္ေျပာင္းစဥ္းစား ၊ မၿငီးတြားႏွင့္။ ေနာင္ခါျဖစ္လတ္၊ အနာဂါတ္ကို ဇာတ္ေၾကာင္းေတြးေတာ ၊ စိတ္မေမာႏွင့္။ ျဖစ္ဆဲဧကန္ ၊ ပစၥဳပၸန္ကို ေ၀ဖန္ဥာဏ္႐ႈ၊ မွ်တမႈျဖင့္ ပူမႈကင္းစြာ ၊ ေနစမ္းပါေလာ႔။ သို႔ပါေလမွ ၊ သင့္ဘ၀၀ယ္ ဒုကၡကင္းစြာ ၊ ခ်မ္းသာလာလိမ္႔။

“ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္အရွင္ေဆကိႏၵ”

No comments: