စိတ္သည္ ဆံုးမရန္ အလြန္ခက္၏။ အလြန္လွ်င္ျမန္၏။ ေရာက္ခ်င္ရာသို႔ ေရာက္တတ္၏။ ထိုစိတ္ကို ယဥ္ေက်းေအာင္ ဆံုးမႏိုင္လွ်င္ ေကာင္း၏။ ယဥ္ေက်းေသာ စိတ္သည္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏိုင္၏။

ဓမၼပဒ(မာတိကမာတာ၀တၴဳ)

No comments: