သူ ျမတ္တို႕ထံ၊ နာခံတရား၊ ေလွ်ာက္ထားေမးျခင္း၊ မျပဳပ်င္းက၊ ညံ့ဖ်င္းပညာ၊ ထံုထိုင္းစြာ၏၊ ၾကားနာဓမၼ၊ သုတေဖြစစ္၊ က်ိဳးျပစ္အေရး၊ ေလွ်ာက္ေမးတတ္စြာ၊ သူတကာမူ၊ ပညာၾကြယ္နက္၊ ဉာဏ္ထက္ျမတ္၏။


(မဃေဒ၀လကၤာ)

No comments: