သူယုတ္မာႏွင့္သူေတာ္ေကာင္း

သူေတာ္ေကာင္းမွန္ ေကာင္းမႈကံ ျပဳရန္လြယ္ေပသည္။
သူေတာ္ေကာင္းမွန္ မေကာင္းကံ ျပဳရန္ခက္ေပသည္။
သူယုတ္မာမွန္ မေကာင္းကံ ျပဳရန္လြယ္ေပသည္။
သူယုတ္မာမွန္ ေကာင္းမႈကံ ျပဳရန္ခက္ေပသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ သီတဂူဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

No comments: