ဟုတ္ေသာအႀကံ၊ မွန္ေသာအက်င့္၊ သင့္ေသာအယူ၊ ျဖဴေသာႏွလံုး၊ သူေတာ္ထံုးကို၊ စြဲသံုးေသာေထြ မွန္လွေစ။


ဆရာေတာ္ အရွင္မဟာရ႒သာရ

No comments: