ဓမၼဒါနဟာ အမတဒါနပါ။ တရားအလွဴဟာ မေသျခင္းအလွဴပါ။ သူတစ္ပါးကို တရားေပးလွဴရင္... သူတစ္ပါးကိုမေသျခင္း ေပးလွဴရာ ေရာက္ပါတယ္။ မေသ ဓာတ္ေပးအပ္ရာ ေရာက္ပါတယ္။ မေသေအာင္ လုပ္ေပးရာေရာက္ပါတယ္။ သူတစ္ပါးကိုမေသေအာင္ လုပ္ေပးရတဲ႔ အလုပ္ေလာက္ ေကာင္းတဲ႔အလုပ္မ်ိဳး ေလာကမွာ
ရွိႏိုင္ပါဦးမလား။


ဆရာေတာ္ အရွင္ဆႏၵာဓိက

No comments: