မနာလိုကင္း ၊ ၀န္တိုရွင္း ၊ လက္ငင္းခ်မ္းသာသည္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

No comments: