ကိေလသာတည္းဟူေသာ အာသေ၀ါတရားတို႔ မကုန္ခန္းေသးဘဲနဲ႔ ငါခ်မ္းသာလိုက္တာ ဟူ၍ ဘယ္ေသာအခါမွ မေတြးေတာလိုက္ပါနဲ႔။

ဆရာေတာ္ရွင္ဆႏၵာဓိက

No comments: