ေသာတာပန္ပုဂၢိဳလ္ တို႕၌ မထိုက္ေသာ တရားေျခာက္မ်ိဳးအား အဂၤုတၱိဳရ္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္ သီတ၀ဂ္ ပဌမ အဘၻဗၺ႒ာန သုတ္၌ ဤသို႕ျပဆိုေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။
ထိုေျခာက္မ်ိဳးသည္ကား...ဥာဏ္အျမင္ႏွင့္ျပည့္စံုေသာ(ေသာတာပန္)ပုဂိၢဳလ္သည္....
၁။ျမတ္စြာဘုရားအားမရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၂။တရားေတာ္အားမရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၃။သံဃာေတာ္တို႕အားမရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၄။အက်င့္သိကၡာ၌မရိုေသ၊ မတုပ္၀ပ္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၅။မကပ္ေရာက္အပ္သည့္အေၾကာင္းတရား( ကံငါးပါး ၊ ဒိ႒ိ ၆၂ ပါး ) ကိုတဖန္ကပ္ေရာက္ျခင္း၌လည္းေကာင္း၊
၆။ ရွစ္ၾကိမ္ေျမာက္ ( ကာမသုဂတိ ) ဘ၀ကို ျဖစ္ေစျခင္း၌ လည္းေကာင္း ....... မထိုက္။
ဟူ၍ ဗုဒၶျမတ္စြာမိန္႕ေတာ္မူခဲ့ပါသည္ ။

No comments: