ကိေလသာရန္သူတို႔ကိုတက္ညီလက္ညီျဖင့္ တိုက္ခိုက္ရေသာ(ဗိုလ္-ဣေျႏၵ)ငါးပါး...

သဒၶါက အထုပ္ ။
၀ီရိယက အလုပ္ ။
သတိက အခ်ဳပ္္ ။
သမာဓိက အအုပ္ ၊၊
ပညာက အဟုတ္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္တိပိဋကဓရ- ဓမၼဘ႑ာဂါရိက ေယာဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

No comments: