စစ္ကိုင္းတံတား အေလွ်ာက္မခက္ အေဆာက္ခက္။ လယ္လုပ္မခက္ လယ္တည္ခက္။ အက်င့္မခက္ မသိခက္။

ဓမၼေစတီဆရာေတာ္ဦးေကာသလႅ

No comments: