သရဏဂံုတည္ျခင္းအက်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပါဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္၌ ရရွိေသာအက်ိဳးရွစ္ပါးကိုဤသို႕မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။

(၁)ေဒသပူဇာ၊

(၂)ပညာထက္ညား၊

(၃)နတ္မ်ားေစာင့္လာ၊

(၄)ဥစၥာေပါၾကြယ္၊

(၅)ႏုနယ္လွပ၊

(၆)လူကခ်စ္ခင္၊

(၇)မိတ္လွ်င္ၿမဲတံု၊

(၈) ဂုဏ္သတင္းတက္ .....

ဤရွစ္ခ်က္ မပ်က္သရဏဂံုအက်ိဳးတည္း။

No comments: