လူေကာင္းသည္ အရူးႏွင့္ၿပိဳင္၍ အ၀တ္မလစ္ေကာင္း။

A good man should not remain naked as a mad man does .

သူေတာ္ေကာင္းသည္ မသူေတာ္ႏွင့္ၿပိဳင္၍ ေဒါသမျဖစ္ေကာင္း။

A gentleman should not show anger as a mad man does .

က်င္ၾကီးသည္ ေႏြးသည္ျဖစ္ေစ ၊ ေအးသည္ျဖစ္ေစ ရြံရွာဖြယ္သာတည္း။

Stool is loath some whether it is hot or cool .

(ပထမေရႊက်င္ဆရာေတာ္ၾကီး၏ ၾသ၀ါဒ)

No comments: