သူတပါးရဲ႕ အလိုဆႏၵကို ျဖည့္ဆည္းေပးလိုက္ရတာ ကိုယ့္မွာ
ရွုံးသြားတာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ့္ရဲ႕သေဘာထားၾကီးမွု႕
ကိုယ္ရဲ႕ျမင့္ျမတ္မွု႕ကို ပိုၿပီးအေကာင္အထည္ေဖၚလိုက္ရတာ၊
ကိုယ့္ရဲ႕ေမတၱာ ဂရုဏာ၊ ကိုယ့္ရဲ႕ေစတနာကို
အေကာင္အထည္ေဖၚလိုက္ရတာ၊
သိပ္ေက်နပ္စရာေကာင္းတယ္၊ ဒါ႕ေၾကာင့္ သူတပါးကို
လိုက္ေလွ်ာရတာဟာ ရွုံးတာမဟုတ္ပါဘူး၊
အမွန္ေတာ့ျမင့္ျမတ္တာပါ။


ဆရာေတာ္ဦးေဇာတိက

No comments: