မုသာ၀ါဒကံ၏ အျပစ္အက်ိဳးမ်ား...

မုသားစကား ၊ ေျပာဆိုျငားမူ ၊ စကားမၿပီ ၊ သြားမညီတည္း၊ ပုပ္ညီွပါးစပ္၊ ေျခာက္ကပ္ကိုယ္ေရ၊ ဣေႁႏၵေနာက္ ၊ ပံုယြင္းေဖာက္၍၊ မေရာက္ၾသဇာ၊ ႏႈတ္လွ်ာၾကမ္းေထာ္၊ လွ်ပ္ေပၚေလာ္လည္ ၊ ေရွာင္ခါအျပန္ အက်ိဳးတည္း။

No comments: