သုရာေမရယကံ၏ အျပစ္အက်ိဳးမ်ား...

ေသရည္ေသာက္လင့္၊ သင့္မသင့္၌ ၊ ေရးခြင့္မသိ၊ ပ်င္းရိေမ႔ မူး၊ ေက်းဇူးမဆပ္၊ ဟိေရာတၱပ္ ( ဟိရိ ၾသတၱပ-အရွက္ ၊ အေၾကာက္) ကင္း၊ ခပင္းမ်ားထို၊ အကုသိုလ္ကို၊ မျပိဳလြယ္စြာ၊ ျပဳက်င့္ရာသည္၊ ေရွာင္ခါအျပန္ အက်ိဳးတည္း။

No comments: