ေသျခင္းတရားဟာ မွည့္ေနတဲ႔ အသီးလိုဘဲ အခ်ိန္မေရြး ေၾကြက်ႏိုင္တယ္။


ဘဒၵႏၲေခမိႏၵ

No comments: