ေနေရးေကာင္းမွ ေသေရးေကာင္းမယ္။ ေနေရးဆိုးရင္ ေသေရးဆိုးမယ္ မွတ္ပါ။


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မိုးကုတ္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

No comments: