ပ်ားကိုပံုျပဳ၊ ျခကိုတု၊ ရမႈဥစၥာရတနာ။
သင္ၾကားပညာ၊ ပစၥည္းရွာ၊ ပမာပ်ားသတၱ၀ါ။

ဆရာေတာ္ ဦးေဃာသိတ

No comments: