ေလာကီစစ္ပြဲ၌ ... ကင္းသမား၏ေပါ့ေလ်ာ႔မႈေၾကာင့္ တစ္တပ္လံုးျပဳတ္ရသကဲ႔သို႔
ေလာကုတၱရာစစ္ပြဲ၌ ...သတိတရား ေပါ့ေလ်ာ႔မႈေၾကာင့္ ကိေလသာရန္သူတို႔၏ ႏွိပ္စက္ျခင္းကို ခံရ၏။

(မဂၤလာနိဒါန္းစာအုပ္မွ ေကာက္ႏႈတ္၏။)

1 comment:

BLACK DREAM said...

ေက်းဇူးတင္ပါတယ္ကြာ..အခုလို ဓမၼဒါန လုပ္တဲ့အတြက္။