အိုးလုပ္သမား၊ ျပဳလုပ္ထားသည့္၊ စားစားႀကီးငယ္၊ အိုးသြယ္သြယ္သည္၊ တကယ္ေနာက္ဆံုး၊ ပ်က္ကဲ႔သုဥ္းသို႔၊ တစ္ထံုးထို႔တူ၊ သတၱ၀ါဟူသမွ်၊ အနႏၲ၏၊ ဇီ၀သမုတ္၊ နာမ္ႏွင့္႐ုပ္လည္း၊ မုခ်ေနာက္ဆံုး၊ ေသပ်က္သုဥ္းသည္၊ အားလံုး အနိစၥပါတကား။


(ပရမတၴသ႐ူပေဘဒနီ-ဒု)

No comments: