သိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ မသိမိုက္သည္ မသိခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ သိမိုက္ထက္ ပို၍ ကန္း၏။
တတ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ မတတ္မိုက္သည္ မတတ္ခ်င္ေယာင္ေဆာင္ေသာ တတ္မိုက္ထက္ ပို၍ ကန္း၏။

(ဓမၼနီတိကထာ)
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္မဟာေဗာဓိၿမိဳင္ဆရာေတာ္

No comments: