သူေတာ္မဟုတ္ သူယုတ္တို႔အား အႀကိမ္တစ္ရာ ေပါင္းေသာ္လည္း ဘာမွ ေက်းဇူးမမ်ားႏိုင္ေပ။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ စြန္းလြန္းဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

No comments: