ဆိုပိန္႕မညွာ၊ ေစ႔ေစ႔နာေလာ့၊ ဂဂၤါသဲမွ်၊ ပြင့္ကုန္ၾကသား၊ ဘုရားသာသနာ၊ ေခတ္အခါ၀ယ္၊ လူ႕ရြာနတ္၌၊ နင္ႀကံဳႀကိဳက္လည္း၊ အမိုက္မေခြၽ ၊ အလိုက္ေန၍၊ အေျခမႀကီး၊ အခ်ီးႏွီးလွ်င္၊ ယီးတီးေယာင္ေတာင္၊ ခုတိုင္ေအာင္တည့္။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ လယ္တီဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

No comments: