ခႏၶာ၏ အျဖစ္-အပ်က္ ကို မျမင္ဘဲ အႏွစ္တစ္ရာ ရွည္ေနရတာထက္ အျဖစ္-အပ်က္ ကို ျမင္ၿပီး တစ္ရက္မွ် အသက္ရွည္တာက ျမတ္၏။။ ျဖစ္-ပ်က္မပါ သက္တစ္ရာ ေနတာအလကား။
ျဖစ္-ပ်က္ကိုျမင္ တစ္ေန ႔ပင္ လြန္လွ်င္ ထို႕ထက္အက်ိဳးမ်ား။

တစ္ဘ၀သာသနာက်မ္းျပဳဆရာေတာ္ဦးေဃာသိတ

No comments: