၀ိပႆနာ႐ႈမွတ္ပြားမ်ားရာ၌...

ျဖစ္ေအာင္ျပဳက ေလာဘတဏွာ၊ ပ်က္ေအာင္ျပဳက ေဒါသအာဂ၊ မသိျငား ျဖစ္ပြားအ၀ိဇၨာ။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ဓမၼဒူတအရွင္ေဆကိႏၵ

No comments: