မလုပ္မေျပာ၊ လုပ္မွေျပာ၊ သေဘာစင္လွေစ။
အေျပာသာခ်ဲ႕၊ အလုပ္မဲ႔၊ ကဲ႔ရဲ႕မလြတ္ေခ်။

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္တိပိဋက-ဓမၼဘ႑ာဂါရိကမင္းကြန္းဆရာေတာ္ဘုရားၾကီး

No comments: