ကိုယ္ႏွင့္စာ၍ ၾကင္နာၾကေစ သူ႔အသက္ကို ခ်စ္ပါေလ...

ပါဏာတိပါတ- သူ႔အသက္ကို သတ္ျခင္းဟုအနက္ရွိ၏။ သူတစ္ပါးတို႔၏ အသက္ကို သတ္ျဖတ္ေလ႔ရွိေသာပုဂၢိဳလ္သည္ ေဒါသၾကီးသူ၊ ေမတၱာတရားေခါင္းပါးသူ၊ ၾကင္နာမႈမရွိသူ၊ ညွာတာမႈကင္းမဲ့သူတို႔ပင္ျဖစ္သည္။ သူ႔အသက္သတ္ျခင္းမွ

ေရွာင္ၾကဥ္ပါ၏ဟူ၍ သီလေဆာက္တည္ထားသူသည္ အသက္ ရွိေသာ မည္သည့္ သတၱ၀ါပင္ျဖစ္ေစ သတ္ျဖတ္ျခင္းမွ ေရွာင္ ၾကဥ္ရမည္ျဖစ္၏။ မွက္၊ ျခင္၊ ယင္ စေသာ ေသးငယ္ေသာ သတၱ၀ါတို႔ပင္ျဖစ္ေစ မသတ္အပ္ေပ။ မေတာ္တဆ နင္းမိျခင္း ကို မဆိုလိုေပ။ သတ္လွ်င္ကား ပါဏာတိပါတသိကၡာပုဒ္ကို က်ဴးလြန္သည္မည္၏။

အျပစ္ အၾကီး၊ အေသးမွာ အသတ္ခံရေသာသတၱ၀ါ၏ ခႏၶာ ကိုယ္ပမာဏႏွင့္ ဂုဏ္ အေပၚမူတည္ျပီး ကြာျခား၏။ လံု႔လစိုက္ ထုတ္မႈ၊ စိတ္ေစတနာအေပၚ မူတည္၍လည္းကြာျခား၏။ ခႏၶာ ကိုယ္ငယ္လွ်င္ သတ္ျဖတ္ရာ၌ အားစိုက္မႈနည္းေသာေၾကာင့္ လည္းေကာင္း၊ ဂုဏ္မရွိလွ်င္ သူ၏ဂုဏ္သိကၡာကို မ်ားစြာဖ်က္ ဆီးရာ မေရာက္ေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ သတ္ျဖတ္ေသာ သူမွာ အျပစ္သက္သာ၏။ ခႏၶာကိုယ္ၾကီးလွ်င္ သတ္ျဖတ္ရာ၌ အားစိုက္မႈမ်ားေသာေၾကာင့္လည္းေကာင္း၊ ဂုဏ္ၾကီးလွ်င္ သူ၏ ဂုဏ္သိကၡာမ်ားကို ဖ်က္ဆီးရာေရာက္ေသာေၾကာင့္လည္း ေကာင္း သတ္ျဖတ္ေသာသူမွာ ၾကီးေလးေသာအျပစ္ကို ခံရ မည္။

ပါဏာတိပါတ-သူ႔အသက္သတ္ျခင္း ကမၼပထေျမာက္ေစေသာ အဂၤါ(၅)ပါးရွိသည္။ ၎တို႔မွာ-
(၁) သတၲ၀ါျဖစ္ျခင္း၊
(၂) သတၱ၀ါဟု အမွတ္ရွိျခင္း ( သိျခင္း )၊
(၃) သတ္လိုစိတ္ (ေသေစလိုစိတ္) ရျခင္း၊
(၃) သတ္ရန္ (ေသေစရန္) လံု႔လျပဳျခင္း၊
(၅) ထိုလံု႔လေၾကာင့္ေသျခင္း တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

ပါဏာတိပါတာကံ က်ဴးလြန္းရာ၌ အားထုတ္မႈ (ပေယာဂ) ေျခာက္ မ်ိဳးရွိၾကသည္။ ၎တို႕မွာ-
(၁) ကိုယ္တိုင္သတ္ျခင္း၊
(၂) သူတစ္ပါးကိုသတ္ခိုင္းျခင္း၊
(၃) တစ္စံုတရာျဖင့္ပစ္ခတ္၍သတ္ျခင္း၊
(၄) လာသမွ်ထိခိုက္ေသဆံုးေစရန္ ဓား၊ လွံ၊ တြင္း စသည္တို႔ ကို အျမဲေထာင္၍ သတ္ျခင္း၊
(၅) ေဆး၀ါး မႏၲရားျဖင့္သတ္ျခင္း ၊
(၆) တန္ခိုးျဖင့္သတ္ျခင္း
တို႔ျဖစ္ၾကသည္။ ဤပေယာဂမ်ိဳးမွ တစ္နည္းနည္း ႏွင့္ သူ႔အသက္ကို ေသေစလိုေသာစိတ္ျဖင့္ သတ္ျဖတ္ေသာေၾကာင့္ေသလွ်င္ ပါဏာတိပါတကံ အထ ေျမာက္၏။ ပါဏာတိပါတကံထိုက္သည္ဟုဆိုလိုျခင္းျဖစ္၏။

တဖန္ ပါဏာတိပါတကံ ေျမာက္ေစႏိုင္သည့္ အက်ံဳး၀င္ေသာ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိပါသည္။ ၎တို႔မွာ- ညွင္းဆဲၿခင္း၊ ႏွိပ္စက္ၿခင္း၊ ရက္စက္ၿခင္း၊ နာက်င္ေစၿခင္း၊ ၾကင္နာမႈမရွိၿခင္း၊ ညွာတာမႈကင္းမဲ့ျခင္းစသည့္ ကာယကံအျပဳအမူဆိုး အားလံုး ပါ၀င္ပါသည္။ ေနာက္တစ္ခု မွတ္ရမွာကအစြန္း (၃) ပါးမလြတ္ ေသာ အသားကို လည္းေရွာင္ၾကဥ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။ မိမိကို ေကၽြးဘို႔၊ လက္ေဆာင္ေပး ဘို႔စသည္ျဖင့္ မိမိအတြက္ရည္ရြယ္ ၿပီး သတၱ၀ါတစ္ဦးအားသတ္ျခင္းကို (၁) ျမင္ျခင္း၊ (၂) ၾကားၿခင္း၊ (၃) ယံုမွားသံသယရွိျခင္း အသားတို႔ကိုလည္း ေရွာင္ရပါမည္။ ေနာက္ျပီး အကုသိုလ္ကံထိုက္ရာ၌ မိမိကိုယ္ တိုင္ ျပဳမွသာလွ်င္ အကုသိုလ္ အက်ိဳးေပးသည္ဟူ၍ မမွတ္ယူ သင့္ေပ။ (၁) ကိုယ္တိုင္ျပဳလုပ္ၿခင္း၊ (၂) သူတစ္ပါး အားေစခိုင္းျခင္း၊ (၃) သူတစ္ပါးျပဳမူသည္ကို ၀မ္းေျမာက္ျခင္း၊ (၄) အက်ိဳးကိုေျပာျပျခင္းစသည့္ ကံထိုက္ေစေသာ အခ်က္တို႔ ကိုလည္း မွတ္သား ထားရပါမည္။ သာဓကတစ္ခုေျပာျပရလွ်င္ ဗုဒၶဘုရားရွင္ အေလာင္းေတာ္ဘ၀ တံငါသည္ရြာ၌ ကေလးငယ္ ဘ၀မွာ တံငါသည္တို႔ ငါးေခါင္းထုသည္ကိုျမင္ရာ ၀မ္းေျမာက္မိ ခဲ႔သည့္အတြက္ ထိုဘ၀မွ ေသလြန္ၿပီးေနာက္ ငရဲ၌ခံစားခဲ့ရ၏။ ေခါင္းကိုက္ ေ၀ဒနာလည္း ဘ၀ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရ၏။ ေနာက္ဆံုး ဘုရားျဖစ္သည့္ အခ်ိန္ထိေအာင္ ေခါင္းကိုက္ေ၀ ဒနာကို မၾကာခဏ ခံစားခဲ့ရျခင္းသည္ ထိုဘ၀တုန္းက သူူတစ္ ပါးသတ္တာကို ၀မ္းေျမာက္မိေသာ ေစတနာေၾကာင့္ ၀ိပါက္္ ေတာ္ျပန္လည္ခံစားရျခင္းျဖစ္သည္ကို သတၱ၀ါတို႔အား ၾကင္နာ သနားေတာ္မူေသာ ျမတ္စြာဘုရားက ျပန္လည္၍ေဟာၾကား ေပးျခင္းကို သံေ၀ဂ ယူသင့္ေပ၏။

ပါဏာတိပါတကံကို က်ဴးလြန္သူတို႔အတြက္ အျပစ္ေပါင္းမ်ား စြာက ေစာင့္ၾကိဳေန၏။ ၎တို႔မွာ ေအာက္ပါအတိုင္း (၉)မ်ိဳးရွိ ၾက၏။
(၁) မ်က္စိ ၊ နား၊ ႏွာ ၊ ေျခလက္အဂၤါ ခၽြတ္ယြင္းတတ္ျခင္း၊
(၂) ျဖစ္ရာဘ၀တိုင္းတြင္ အရုပ္အသြင္ မြဲျပာေျခာက္ညိႈးၿပီး စိုစိုျပည္ျပည္ မရွိတတ္ျခင္း၊
(၃) အားအင္ခၽြတ္ယြင္းျခင္း (အားနည္းျခင္း)၊
(၄) လ်င္ျမန္ဖ်တ္လတ္ျခင္းလည္း ကင္းေ၀းျခင္း၊
(၅) ေဘးရန္ေပၚေပါက္လွ်င္ ေၾကာက္ရြံ႕တတ္ျခင္း၊
(၆) သူမ်ား အသတ္ကိုခံရတတ္ၿခင္း၊ ကိုယ္ကိုတိုင္ အဆိပ္ စသည္မ်ား စားလ်က္ ေသရတတ္ျခင္း၊
(၇) အနာေရာဂါ မ်ားတတ္ျခင္း၊
(၈) အေခၽြအရံ ပ်က္ဆီးတတ္ျခင္း၊
(၉) အသက္တိုတတ္ျခင္း တို႔ျဖစ္ၾက၏။

လကၤာျဖင့္ မွတ္ပါေလ-
“ပါဏာတိပါတ္၊ သူ႔သက္သတ္က၊ ခ်ိဳ႕လပ္အဂၤါ၊ မြဲျပာရုပ္သြင္၊ အားအင္ခၽြတ္ယြင္း၊ လ်င္ျခင္းလည္းေ၀း၊ ေဘးကိုေၾကာက္ တတ္၊ အသတ္ခံရ၊ အနာမ်ားလ်က္၊ ေျခြရံပ်က္၍၊ အသက္တိုလွ၊ ျပစ္မ်ားစြသည္…ေရွာင္ကအျပန္ အက်ိဳးတည္း။”

ထိုျပဆိုခဲ့ေသာ အျပစ္တို႔သည္ ၀ဋ္လိုက္ေသာအေနအားျဖင့္ ျဖစ္ေလရာဘ၀တိုင္း၌ရတတ္ေသာ အဖ်ားအနားအျပစ္ တို႔ပင္ ရွိေသး၏။ ထိုအျပစ္မ်ားအျပင္ ငရဲ၌က်ျခင္းဟူေသာ ၾကီးေလး ေသာ အျပစ္မ်ားလည္းက်န္ပါေသး၏။ တစ္ခါတုန္းက အိမ္ရွင္မ တစ္ေယာက္သည္ ဧည့္သည္အတြက္ ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးရန္ ဟင္းလ်ာမရွိ ေသာေၾကာင့္ အိမ္မွာရွိေသာသိုးေလးကို ခ်က္ျပဳတ္ေကၽြးမိသည့္ ထိုအကုသိုလ္ကံ ေၾကာင့္ ေသေသာ အခါ သိုးကေလး၏ အေမြးအေရအတြက္ႏွင့္အမွ် ႏွစ္ေပါင္းမ်ား စြာၾကာေအာင္ ငရဲ၌ခံစားခဲ့ရ၏။ ငရဲမွလြတ္ေသာအခါတြင္ လည္း ဘ၀ေပါင္း မ်ားစြာ သူတစ္ပါး၏သတ္ျခင္းကိုခံရျပီး အၾကိမ္ၾကိမ္ေသခဲ႔ရေလ၏။

ပါဏာတိပါတ ေရွာင္ၾကဥ္ျခင္းေၾကာင့္ ရရွိေသာအက်ိဳးမ်ားမွာ-
(၁) ကိုယ္လက္အဂၤါ ျပည့္စံုျခင္း၊
(၂) ႐ုပ္ဆင္းအဂၤါ စိုျပည္လွပျခင္း၊
(၃) လ်င္ျမန္သြက္လက္ျခင္း၊
(၄) ေဘးရန္ကို မေၾကာက္မရြံ႕ျခင္း၊
(၅) သူတစ္ပါး၏ လက္ခ်က္ျဖင့္ အသက္မေသရျခင္း၊
(၆) အနာေရာဂါကင္းျခင္း၊
(၇) အေျခြအရံ မပ်က္စီးျခင္း၊
(၈) အသက္ရွည္ျခင
္း စေသာအက်ိဳးမ်ားကို ရရွိၾကေပသည္။ လူ တစ္ေယာက္ကို ၾကည့္ျပီး ေရွးက ပါဏာတိပါတကံ ရွိ မရွိကို သိႏိုင္၏။ ေဖာ္ျပပါ အက်ိဳးအျပစ္တို႔ကို ဆင္ျခင္၍လည္း ေကာင္း၊ သူတစ္ပါးတို႔၏အသက္ကို ညွာတာ၍လည္းေကာင္း၊ ယခုဘ၀မွာ နိဗၺာန္သို႔ မ်က္ေမွာက္ျပဳႏိုင္ရန္လည္းေကာင္း ပညာရိွပုဂၢိဳလ္သည္ သတိ၊ ပညာကို မလင့္ဟင္းေစပဲ ပါဏာတိ ပါတကံကို ၾကိဳးစားေရွာင္ၾကဥ္ၾကျပီး သီလ၊ သမာဓိ၊ ပညာတို႔ မိမိ၌ ျပည့္စံုေအာင္ က်င့္ၾကံၾကိဳးကုတ္အားထုတ္ၾကပါကုန္။

စာဖတ္သူတို႔အားလံုး ကိုယ္စိတ္ႏွစ္ျဖာ ခ်မ္းသာစြာျဖင့္ ေကာင္းက်ိဳးလိုရာဆႏၵျပည့္၀ႏိုင္ၾကပါေစ။
2 comments:

Ei Swe said...

Thank you so much for detailed explaination. I will print out and read as much as i can.
I will also share to other people as mcuh as i can.

Bunny Than Aye said...

Thanks for the soulful thoughts and well written with best references. Let me share and post with your credit so that more and more Buddhists will take notice and follow through. Kindly write some more so that this Dharma will salvage many people.