ယခုခါမူ ၊ လူလည္းျဖစ္လာ ၊ သာသနာလည္းထြန္းခိုက္ ၊ အၿမိဳက္တရား ၊ ေဟာၾကားမည္ုသူ ၊ လူလည္းမရွား ၊ သို႔ပါလ်က္သားႏွင့္မွ... တရားမလိုက္ ၊ အမွားကို ႀကိဳက္ၾကလွ်င္ ၊ အမိုက္တကာ႔ဗိုလ္မင္း ၊ အဖ်င္းတကာ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ၊ အပါယ္ေလးလီ ၊ ျမစ္နဒီတြင္ ၊ ပလံုစီျမဳပ္လို႔ ၊ လူယုတ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ခ်ိမ္႔မည္ ။
စေလ ဦးပုည

No comments: