အေသလွေၾကာင္း အေၾကာင္း(၄)ပါး

(၁) အစြဲကင္းျခင္း (ခ်စ္ျခင္း ၊ မုန္းျခင္း အစြဲ) ။
(၂) တစ္ကိုယ္ေကာင္း မဆန္ျခင္း (အမ်ားအက်ိဳးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ျခင္း) ။
(၃) ကုသိုလ္ပူေႏြးျခင္း (ကုသိုလ္ေကာင္းမႈတို႔ကို မေမ႔မေလ်ာ႔ ျပဳလုပ္ျခင္း) ။
(၄) ယံုမွားကင္းျခင္း (အသိအျမင္ မွန္ကန္ျခင္း) ။


ရွင္ဆႏၵဓိက တရားေတာ္မွ...