အနတၱလကၡဏသုတ္ ေဒသနာေတာ္၊

ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၃)ခုႏွစ္၊ ကဆုန္လျပည့္ေန႔မွာ သစၥာေလးပါးကို ပိုင္းျခားထင္ထင္သိျမင္ၿပီး သဗၺညဳတဉာဏ္ပိုင္ရွင္ အျဖစ္သို႔ေရာက္ ရွိေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔ႏွစ္၀ါဆုိလျပည့္ (စေနေန႔)တြင္ ဗာရာဏသီျပည္ မိဂဒါ၀ုန္ေတာမွာ ေကာ႑ည၊ ၀ပၸ၊ ဘဒၵိယ၊ မဟာနာမ္၊ အႆဇိ ဆုိတဲ့ ပဥၥ၀ဂၢီ ငါးပါးအား ဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတ္ေတာ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။ ျမတ္ဗုဒၶ ဘုရားအျဖစ္


သို႔ေရာက္ၿပီးေနာက္ အဦးဆံုး(အရင္ဆံုး) ေဟာၾကားခဲ့တဲ့တရားေတာ္ဟာ ဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတ္ေတာ္ ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္တရားဦး “ဓမၼစၾကာ” လို႔ေခၚေ၀ၚခဲ့ပါတယ္။
၀ါဆုိလျပည့္ေန႔ဟာ ဘုရားရွင္နဲ႔ ပတ္သတ္ၿပီး ထူးျမတ္တဲ့ အေၾကာင္းအရာ (၃)မ်ိဳး တိုက္ဆုိင္ၾကံဳၾကိဳက္ေနတဲ့ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ျဖစ္ပါတယ္။
“သေႏၶ၊ ေတာထြက္၊ ဓမၼစက္ ေဟာျမြက္သံခ်ိဳ လ၀ါဆုိ” ဆုိတဲ့ ေရွးပညာရွင္ တုိ႔၏ လကၤာအရ…

(၁) ဘုရားေလာင္း ေသတေကတု နတ္သားဟာ စုေတၿပီး မဟာသကၠရာဇ္ (၆၇)ခုႏွစ္၊ ၀ါဆိုလျပည့္၊ ၾကာသပေတးေန႔မွာ မယ္ေတာ္မာဟာေဒ၀ီ၏၀မ္းမွာ ပဋိသေႏၶတည္ေနေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၂) ဘုရားေလာင္း သိဒၶတၱမင္းသားဟာ သက္ေတာ္(၂၉)ႏွစ္မွာ အျခံအရံမ်ား ျခံရံလွ်က္ မင္းဥယ်ာဥ္ေတာ္သို႔ ထြက္ေတာ္မူစဥ္ နတ္တုိ႔ ဖန္ဆင္းျပသတဲ့ သူအုိ၊ သူနာ၊ သူေသ၊ ရဟန္း ဆုိတဲ့ နိမိတ္ႀကီးေလးပါးကို ျမင္ေတာ္မူၿပီး သံေ၀ဂရကာ မဟာသကၠရာဇ္(၉၇)ခုႏွစ္၊ ၀ါ ဆုိလျပည့္၊ တနလာၤေန႔မွာ ေတာထြက္ေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

(၃) ဘုရားအျဖစ္သို႔ေရာက္ေတာ္မူၿပီး မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၃)ခုႏွစ္၊ ၀ါဆုိလျပည့္၊ စေနေန႔မွာ တရားဦးဓမၼစကၠပ၀တၱနသုတ္ေတာ္ကို ဖြင့္ထုတ္ေဟာၾကားေတာ္မူခဲ့ပါတယ္။

ျမတ္စြာဘုရားရွင္ဟာ အနတၱလကၡဏသုတ္ကို မဟာသကၠရာဇ္(၁၀၃)ခုႏွစ္ ၀ါဆုိလျပည့္ေက်ာ္(၅)ရက္ေန႔၊ မိဂဒါ၀ုန္ေတာမွာ ေဟာၾကားခဲ့ပါတယ္။ ၀ါဆုိလျပည့္ ေက်ာ္(၄)ရက္ေန႔မွာ ပဥၥ၀ဂၢီငါးပါးလံုး ေသာတာပန္ အျဖစ္ေရာက္ရွိခဲ့ပါတယ္။ ထုိ႔သို႔ ေသာတပန္ အျဖစ္သို႔ေရာက္ရွိၿပီး ဉာဏ္ရည္ျပည့္၀၍ ခက္ခဲနက္နဲတဲ့ တရားကိုနာယူရန္ အသင့္ျဖစ္ၿပီလို႔ ဘုရားရွင္ သိျမင္ေတာ္မူတဲ့အတြက္ ၀ါဆိုလျပည့္ေက်ာ္(၅) ရက္ေန႔အေရာက္မွာ ပဥၥ၀ဂၢီငါးပါးလံုးစုရံုးေစၿပီး အနတၱလကၡဏသုတ္ကို ေဟာၾကားေတာ္မူရျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ “အနတၱလကၡဏ” ဆုိတဲ့ စကားကို “အနတၱ” နဲ႔ “လကၡဏာ” လို႔ ၂ ပုဒ္ခြဲၿပီးၾကည့္ရပါမယ္။ “အနတၱ” ပုဒ္ရဲ႕လြယ္လြယ္ အနက္ အဓိပၸာယ္က “အတၱ မဟုတ္၊ အတၱ မရွိ၊ ငါမဟုတ္ ငါမရွိ” လို႔ျဖစ္ပါတယ္။ လကၡဏ (လကၡဏာ) ဆုိတာက မွတ္သားေၾကာင္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ “အနတၱလကၡဏ” ဆုိတာ“အတၱ မဟုတ္၊ အတၱ မရွိ၊ ငါမဟုတ္၊ ငါမရွိဟု မွတ္သားေၾကာင္းလကၡဏာ” လို႔ အဓိပၸာယ္ရပါတယ္။
အနတၱလကၡဏသုတ္ကို အႏွစ္ခ်ဳပ္ၿပီးၾကည့္ရင္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

(၁) ရုပ္၊ ေ၀ဒနာ၊ သညာ၊ သခၤါ၊ ၀ိညာဥ္ ဆုိတဲ့ ခႏၶာငါးပါးတုိ႔ရဲ႕ အနတၱျဖစ္ပံု။

(၂) ခႏၶာငါးပါးကို “ငါ့ဥစၥာမဟုတ္၊ ငါမဟုတ္၊ ငါ့အတၱမဟုတ္လို႔ ဟုတ္တုိင္းမွန္စြာ ၀ိပႆနာပညာ၊ မဂ္ပညာနဲ႔ ႐ႈၾကည့္အပ္သိျမင္အပ္ပံု။

(၃) ထုိသို႔ၾကည့္႐ႈၾကည့္ျခင္း၊ သိျမင္ျခင္းေၾကာင့္ ၀ိပႆနာဉာဏ္ အဆင့္ဆင့္ျဖစ္ေပၚလာပံု။

(၄) အနတၱလကၡဏသုတ္ေဒသနာေတာ္ကို နာၾကားရျခင္းေၾကာင့္ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတုိ႔ အာသေ၀ါတရားကင္းကြာ ရဟႏၲာျဖစ္သြားၾကပံု တုိ႔ျဖစ္ပါတယ္။

ဘုရားရွင္က “ရဟန္းတုိ႔…ရုပ္ဟာ အတၱမဟုတ္ဘူး၊ ရုပ္ဟာတကယ္လို႔ အတၱျဖစ္ခဲ့ရင္ နာက်င္ျခင္းဆုိတာ မျဖစ္ရဘူး။ ငါ့ရဲ႕ရုပ္ဟာ ဒီလိုုျဖစ္ပါေစ၊ ဒီလိုမျဖစ္ ပါေစနဲ႔လို႔ ရုပ္အေပၚမွာ ေတာင့္တမႈကိုလည္း ရေကာင္းရပါတယ္။ အခုေတာ့ရုပ္ဟာ အတၱမဟုတ္တဲ့အတြက္ နာက်င္ျခင္းျဖစ္ပါတယ္။ ငါ့ရဲ႕ရုပ္ဟာဒီလိုျဖစ္ပါေစ၊ ဒီလိုမျဖစ္ပါေစနဲ႔လို႔ ရုပ္အေပၚမွာ ေတာင့္တမႈကိုလည္း မရပါဘူး။” ဟုေဟာေတာ္မူခဲ့ပါ တယ္။
အနတၱလကၡဏသုတ္ဟာ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦးတုိ႔ကို သာမန္ပုထုစဥ္မ်ားနဲ႔ ထူးျခားေအာင္ ခြဲျခားေပးလိုက္တဲ့ သုတ္ေတာ္ျဖစ္ပါတယ္။ ျမတ္စြာဘုရားသာသနာေတာ္မွာ ျမတ္စြာဘုရားၿပီးရင္ လူသားမ်ားထဲက ပထမဆံုး ထူးထူးျခားျခား ရဟႏၲာျဖစ္သြား သူမ်ားကို ညႊန္ျပပါဆုိရင္ ပဥၥ၀ဂၢီငါးဦး တုိ႔ကို ညႊန္ျပရမွာျဖစ္ပါတယ္။…။

• ႐ုပ္နာမ္ႏွစ္ျဖာ ငါးခႏၶာတုိ႔၊ ျဖစ္လာသမွ်၊ ကုန္ပ်က္ရ အနိစၥခ်ည္းပါတကား။

• ျဖစ္ပ်က္ႏွစ္တန္၊ ႏွိပ္စက္ဒဏ္ကို၊ တရံမစဲ၊ အၿမဲခံရ၊ သဘာ၀၊ ဒုကၡခ်ည္းတကား။

• ကိုယ့္အလိုမလုိက္၊ ကိုယ္ႀကိဳက္မျဖစ္၊ အႏွစ္သာရ၊ ရွာမရ၊ အနတၱခ်ည္းပါတကား။
“ဘုရားရွင္၏ ဂုဏ္ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ဦးေခါင္းညြတ္က်ိဳးလက္စံုမုိး၍၊ ရွိခိုးကန္ ေတာ့ လိုက္ပါ၏ အရွင္ဘုရား..”


အရွင္မုနိႏၵာဘိ၀ံသ ေရးသားေသာ “ျမတ္ဗုဒၶ၏ တရားဦးႏွင့္တရားထူး” စာအုပ္ကို မွီျငမ္းေရးသားလိုက္ရပါသည္။