“ပါရမီနဂို၊ မရွိလိုက
ကုသိုလ္ဒုစရိုက္၊ မေဟာထိုက္တည့္
လူမုိက္တိရစာၦန္၊ နိဗၺာန္စကား
လြန္ခါးနား၏။”

(မဃေဒ၀ လကၤာ)