ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ဘုရားရွိခိုး

ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅ(ဓမၼေစတီ)၏

ဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ဘုရားရွိခိုး“နေမာ ၀ိဘဇၨ၀ါဒိေနာ မဟာကာရုဏိကႆ”


မဟာကာရုဏိကႆ- ၾကီးက်ယ္မ်ားျပား ကရုဏာတရားကို၊ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႔အေပၚ၌ ထားေတာ္မူေပထေသာ၊ မဟာကာ ရုဏိကႆ- ေအာက္သံသရာသကၠာယ၊ အထက္္သံသရာသကၠာယဟု ဆိုအပ္ေသာသကၠာယႏွစ္ဌာနသို႔၊ မက်မေရာက္ရေအာင္ ေစာင့္ေရွာက္ကယ္တင္ မဟာကရုဏာရွင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပထေသာ၊ မဟာကာရုဏိကႆ- ဒုဂၢတိဘံု၌ခံစားရမည့္ ဒုကၡသစၥာ၊ သုဂတိဘံု၌ ခံစားရမည့္ ဒုကၡသစၥာ၊ ဤသစၥာတရားတို႔ကို မခံစားၾကရေအာင္၊ ေစာင့္ေရွာက္ကယ္တင္ မဟာကရုဏာရွင္လည္း ျဖစ္ေတာ္မူေပထေသာ၊ ၀ိဘဇၨ၀ါဒိေနာ- ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားကာ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ရွိေတာ္မူေသာ၊ ၀ိဘဇၨ၀ါဒိေနာ- ဤကား သႆတ လမ္းစဥ္၊ ဤကား ဥေစၧဒလမ္းစဥ္ဟူ၍၊ အယုတ္တရားႏွစ္ပါးတို႔ကိုေရွာင္ရွားကာ၊ မဇၥ်ိမပဋိဒါ အက်င့္ျမတ္လမ္းစဥ္ကိုသာလွ်င္ ေ၀ဖန္ ပိုင္းျခားကာ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ရွိေတာ္မူေသာ၊ ၀ိဘဇၨ၀ါဒိေနာ- ဤကားပယ္သတ္ရမည့္ အေၾကာင္းတရား၊ ဤကားသိရံုသာ သိရမည့္ အက်ိဳးတရားဟူ၍၊ ပယ္ရမည့္ ပဟာတဗၺခႏၶာ၊ သိရမည့္ ပရိိဥာတဗၺခႏၶာတို႔ကို၊ ေ၀ဖန္ပိုင္းျခားကာ ေဟာၾကားေတာ္မူေလ့ ရွိေတာ္မူေသာ၊ သမၼာသမၺဳဒၶႆ- သစၥာေလးတန္ ဓမၼမွန္ကို ဆရာမကူသယမၻဴဥာဏ္ျဖင့္၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္ျပည့္စံုစြာ သိျမင္ေတာ္မူၿပီး ထေသာ၊ ကိုယ္ေတာ္တိုင္္ျပည့္စံုစြာ သိျမင္ေတာ္မူၿပီးသည့္အေလ်ာက္၊ ေ၀ေနယ်သတၱ၀ါတို႔ကို ကို္ယ္ေတာ္ႏွင့္မျခား တစ္မူအလားတူ သာလွ်င္၊ သိျမင္ေတာ္မူေစတတ္ေသာ သဗၺညဳတဥာဏပိုင္ရွင္ ဘုရားရွင္ကိုယ္ေတာ္ျမတ္ၾကီးအား၊ နေမာ- ဦးေခါင္းညႊတ္က်ိဳး လက္စံုမိုး ၍၊ ရွိခိုးကန္ေတာ့လိုက္ရျခင္းသည္၊ အတၳဳ- စင္စစ္မေသြျဖစ္ပါေစသတည္း။

(သာဓု၊ သာဓု၊ သာဓု)
အသိေပးျခင္း။ ... ။
ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ ဆရာေတာ္ ဦးေကာသလႅ(ဓမၼေစတီ) ၏ တရားပြဲအစတြင္ ပူေဇာ္ကန္ေတာ့ ေသာဗုဒၶဂုဏ္ေတာ္ ဘုရားရွိခိုးျဖစ္ပါတယ္။ ဘုရားရွင္၏ ေက်းဇူးေတာ္မ်ားကို ရွိခိုးပူေဇာ္ႏိုင္ရန္ အတြက္ ႏွစ္သစ္မွာ ဘုရားရွိခိုး ကန္ေတာ့စာႏွင့္ ေရးသားကာ ပူေဇာ္လိုက္ရပါသည္။