ယခုအခါ

ယခုခါမူ...
လူလည္းျဖစ္လာ၊ သာသနာလည္းထြန္းခိုက္၊
အၿမိဳက္တရား၊ ေဟာၾကားမည့္သူ၊ လူလည္းမရွား၊
သို႔ပါလ်က္သားႏွင့္မွ...
တရားမလိုက္၊ အမွားကို ႀကိဳက္ၾကလွ်င္၊
အမိုက္တကာ႔ဗိုလ္မင္း၊ အဖ်င္းတကာ႔ဗိုလ္ခ်ဳပ္၊
အပါယ္ေလးလီ၊ ျမစ္နဒီတြင္၊
ပလံုစီျမဳပ္လို႔၊ လူယုတ္ႀကီးေတြ ျဖစ္ခ်ိမ္႔မည္။

စေလ ဦးပုည