သီလရနံ႔ ေမႊးပ်ံ႕ႀကိဳင္စြာ၊
သီလဆင္တိုင္း ႐ႈတိုင္းလွပါ၊
သီလေစာင့္ျငား မလားပါယ္ရြာ၊
ျမတ္သီလ စိတ္ခ်ကိုးကြယ္ရာ။


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

ဓေမၼာ ဟေ၀ ရကၡတ ဓမၼစာရီ
- တရားကို ေစာင့္ေရွာက္သူကို တရားက ျပန္၍ ေစာင့္ေရွာက္၏။

ျမတ္ဗုဒၶ
လူတိုင္း၌ ေမြးကတည္းက ပါလာေသာ “ဓားမႀကီး”တစ္လက္ ရွိ၏။
၎ကို အသံုးျပဳတတ္က အသံုး၀င္ေပမယ္႔ အသံုးမျပဳတတ္က မိမိကိုယ္ကိုယ္မိမိ ျပန္၍ ခုတ္သတ္တတ္၏။ ထို “ဓားမ”သည္ကား လက္ႏွစ္လံုးခန္ရွိေသာ ပါးစပ္ေပါက္ျဖစ္၏။

ဖားေအာက္ေတာရဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး ေဟာၾကားေတာ္မူေသာ ] စိတ္ဓာတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးတရားေတာ္ မွေကာက္ႏႈတ္၏။

မိမိ၏စိတ္ကို သမာဓိ(တည္ၾကည္ေအးခ်မ္းမႈ) ျဖစ္ေစရန္...

အျခားသူမ်ား၏ အျပစ္မ်ားကို မၾကည့္ရာ၊ အျခားသူမ်ား၏ ထိုထိုေကာင္းမႈ မေကာင္းမႈ ျပဳ မျပဳကိုလည္း
မၾကည့္ရာ။ - မိမိ၏ ေကာင္းမႈ ျပဳသည္ မျပဳသည္ကိုသာ ၾကည့္ရာ၏။


(ဓမၼပဒ-ပါေ၀ယ်က၀တၴဳ)
ကိုးကြယ္ရာမွားျခင္းသည္ အမွားတကာတို႔တြင္ အမွားဆံုးေသာမွားျခင္း ျဖစ္၏။

ဆရာႀကီးဦေရႊေအာင္ မဟာ၀ိဇၨာ(သကၠတ) ၊ သဒၶမၼေဇာတိကဓဇ (သာသနာျပဳဘြဲ႕)
လိုခ်င္လွ်င္ ဆင္းရဲသည္။ မလိုခ်င္လွ်င္ ခ်မ္းသာသည္။

ဆရာေတာ္ အရွင္ဇ၀န
တစ္စတစ္စ၊ စြန္႕၀ံ႔မွလွ်င္... ဘ၀ေနာက္ေႏွာင္း၊ ဆက္တိုင္းေကာင္း၏။

ဓမၼဒူတ ဆရာေတာ္ အရွင္ေဆကိႏၵ