သီလရနံ႔ ေမႊးပ်ံ႕ႀကိဳင္စြာ၊
သီလဆင္တိုင္း ႐ႈတိုင္းလွပါ၊
သီလေစာင့္ျငား မလားပါယ္ရြာ၊
ျမတ္သီလ စိတ္ခ်ကိုးကြယ္ရာ။


ေက်းဇူးေတာ္ရွင္ မဟာစည္ဆရာေတာ္ဘုရားႀကီး

No comments: