သရဏဂံုတည္ျခင္းအက်ိဳးႏွင့္ ပတ္သက္၍ အပါဒါန္ပါဠိေတာ္ ျမန္မာျပန္၌ ရရွိေသာအက်ိဳးရွစ္ပါးကိုဤသို႕မွတ္သားခဲ့ရပါသည္။

(၁)ေဒသပူဇာ၊

(၂)ပညာထက္ညား၊

(၃)နတ္မ်ားေစာင့္လာ၊

(၄)ဥစၥာေပါၾကြယ္၊

(၅)ႏုနယ္လွပ၊

(၆)လူကခ်စ္ခင္၊

(၇)မိတ္လွ်င္ၿမဲတံု၊

(၈) ဂုဏ္သတင္းတက္ .....

ဤရွစ္ခ်က္ မပ်က္သရဏဂံုအက်ိဳးတည္း။

သရဏဂံု ေလးမ်ိဳး

၁)အတၱသႏၷိယ်ာတန သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍ မိမိကိုယ္အား ရတနာသံုးပါး၌ေဆာင္ႏွင္း၍ကိုယ္ကိုစြန္႔ျခင္း။၂)တပၸရာယဏ သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍ မိမိကိုယ္အား ရတနာသံုးပါး၌ လည္းေလ်ာင္းျခင္း။
၃)သိႆဘာ၀ူပဂမန သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍မိမိကိုယ္အားရတနာသံုးပါ၌သာ တပည့္အျဖစ္ျဖင့္ဆည္း ကပ္ျခင္း။

၄)ပါဏိပါတ သရဏဂံု= ယေန႔မွအစျပဳ၍ မိမိကိုယ္အား ရတနာသံုးပါးတို႕၌ရိုေသျမတ္ႏိုးစြာ အသက္စြန္႔၍ ကိုးကြယ္ဆည္းကပ္လဲေလ်ာင္ျခင္း။(ဆရာၾကီးဦးသုခမွတ္စုမွ...)