အာဠ၀ကႏွင့္ျမတ္ဗုဒၶ၊

အာဠ၀ီျပည္အနီးရွိ ေညာင္ပင္ႀကီး၌ အာဠ၀က အမည္ရွိေသာ အလြန္ၾကမ္း ၾကဳတ္ခက္ထန္ ေဒါသမာန္ႀကီးသည့္ နတ္ဘီလူးႀကီးေနထုိင္သည္။ ျမတ္စြာဘုရားရွင္သည္ အာဠ၀က နတ္ဘီလူးအား ေျခခၽြတ္ရန္အတြက္ အာဠ၀ကဘီလူး၏ ဘံုဗိမာန္သို႔ ၾကြေရာက္ေတာ္မူ၍ အာဠ၀ကဘီလူး၏ ေနရာေပၚသို႔ သီတင္းသံုးစံေန


ေတာ္မူသည္။ ထိုသို႔ ၾကြေရာက္စံေနေတာ္မူသည္မွာ အာဠ၀က နတ္သဘင္အစည္းအေ၀းသြားခိုက္ျဖစ္ေပရာ အာဠ၀က ဘီလူး၏ ေမာင္းမမိႆံ အျခံအရံတုိ႔ သည္ ၾကြလာေတာ္မူသည့္ ျမတ္စြာဘုရားကို ရွိခိုးပူေဇာ္ၾကသည္။
ယင္းသို႔ အေျခအေနကို နတ္သဘင္အစည္းအေ၀းမွျပန္လာေသာ အာဠ၀က ေတြ႕ျမင္ေသာအခါ မခံမရပ္ႏိုင္ေအာင္ ယမ္းပံုမီးက် ေဒါသအၾကီးအက်ယ္ျဖစ္၍ လက္နက္မ်ိဳးစံု သံုးစြဲကာတုိက္ခိုက္သည္။ အာဠ၀ကဘီလူး အသံုးျပဳတုိက္ခိုက္ေသာ လက္နက္တုိ႔သည္ ျမတ္စြာဘုရားအား မည္သို႔မွ်မထိခိုက္ဘဲ ဖူးေျမာ္ပူေဇာ္ သကဲ့သို႔သာျဖစ္ေလသည္။ အာဠ၀ကဘီလူးသည္ ျမတ္စြာဘုရားအား အၾကမ္းနည္း ျဖင့္တုိက္ခိုက္၍ မရေသာအခါ အႏုနည္းျဖင့္တုိက္ခိုက္မည္ဟု ဆံုးျဖတ္ၿပီး ျမတ္စြာဘုရားအား ခက္ခဲေသာ ပုစာၦ(၁၃)ခ်က္ကုိ ေမးသည္။ “အမွန္ကို ေျဖႏိုင္လွ်င္ေျဖ၊ မေျဖႏိုင္လွ်င္ အ႐ူးအေသ ႏွစ္ေထြေသာ အျပစ္ကိုခံရမည္” ဟုခ်ိန္းေျခာက္သည္။
အာဠ၀က၏ ေမးေလွ်ာက္ေသာ ပုစာၦ(၁၃)ခ်က္တုိ႔မွာ-



(၁) ဤကမာၻေလာက၌ ေယာက်ာၤး၏ ျမတ္ေသာ ဥစၥာကား အဘယ္နည္း။




(၂) ေကာင္းေသာအေလ့အက်င့္တုိ႔တြင္ အဘယ္ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ သည္ ခ်မ္းသာကို ေဆာင္ႏုိင္သနည္း။




(၃) အရသာတုိ႔တြင္ အဘယ္အရသာသည္ အလြန္႔အလြန္ ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အရသာျဖစ္သနည္း။




(၄) အသက္ေမြးမႈတုိ႔တြင္ အဘယ္သို႔ေသာ အသက္ေမြးမႈကုိ ျမတ္ေသာအသက္ ေမြးမႈဟုဆုိသနည္း။




(၅) အဘယ္ျဖင့္ သံသရာ၀ဲၾသဃကုိ ကူေျမာက္ႏိုင္သနည္း။




(၆) အဘယ္ျဖင့္ သံသရာပင္လယ္ကုိ ကူေျမာက္ႏိုင္သနည္း။




(၇) အဘယ္ျဖင့္ ဆင္းရဲကုိ လြန္ေျမာက္ႏိုင္သနည္း။




(၈) အဘယ္ျဖင့္ ထက္၀န္းက်င္ စင္ၾကယ္ႏိုင္သနည္း။




(၉) အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ပညာကုိရႏိုင္သနည္း။




(၁၀) အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္းကုိ ရႏိုင္သနည္း။




(၁၁) အဘယ္အေၾကာင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ေဇာထင္ရွားျခင္းသို႔ ေရာက္ႏိုင္သနည္း။




(၁၂) အဘယ္အေၾကာင္းျဖင့္ မိတ္ေဆြကုိ ဖြဲ႔ႏိုင္သနည္း။




(၁၃) အဘယ္အေၾကာင္းျဖင့့္္ ေနာင္ဘ၀၌ မစိုးရိမ္ရသနည္း။




ဟူသည္ တုိ႔ျဖစ္ေပသည္။
ထုိအခါျမတ္စြာဘုရားက “ငါဘုရားအား သတ္ျဖတ္ႏုိင္သူ ဤေလာက၌မရွိ၊ သို႔ေသာ္ သင္သိလိုလွ်င္ သင္၏ပုစာၦမ်ားကို ေျဖဆုိေပအံ့” ဟုမိန္႔ေတာ္မူၿပီးလွ်င္ ေအာက္ပါအတုိင္း ေျဖၾကားေတာ္မူသည္။




(၁) ဤကမာၻေလာက၌ ေယာက်ာၤး၏ ျမတ္ေသာ ဥစၥာပစၥည္းကား ယံုၾကည္မႈ သဒၶါ တရားျဖစ္သည္။




(၂) ေကာင္းေသာ အေလ့အက်င့္ျဖစ္ေသာ ကုသိုလ္ကမၼပထတရားသည္ ခ်မ္းသာ ကိုေဆာင္ႏုိင္၏။




(၃) အရသာတုိ႔တြင္ မွန္ကန္စြာေျပာဆုိျခင္း သစၥာတရားသည္ အလြန္ခ်ိဳၿမိန္ေသာ အရသာျဖစ္၏။




(၄) ပညာျဖင့္ အသက္ေမြးျခင္းကို ျမတ္ေသာ အသက္ေမြးျခင္းဟု ဆုိကုန္၏။




(၅) ယံုၾကည္မႈ သဒၶါတရားျဖင့္ သံသရာ၀ဲၾသဃကို ကူေျမာက္ႏုိင္၏။




(၆) မေမ့ေလွ်ာ့မႈ အပၸမာဒ တရားျဖင့္ သံသရာပင္လယ္ကို ကူးေျမာက္ႏိုင္၏။




(၇) ထၾကြလုံ႕လျဖင့္ ဆင္းရဲကို လြန္ေျမာက္ႏိုင္၏။




(၈) ပညာျဖင့္ စင္ၾကယ္ႏိုင္၏။




(၉) ရဟႏၲာပုဂၢိဳလ္တုိ႔၏ နိဗၺာန္ေရာက္ေၾကာင္းတရားကို ယုံၾကည္လ်က္ မေမ့ေလ်ာ့ ဆင္ျခင္သူ ပညာရွိသည္ ေကာင္းစြာနာၾကားေသာေၾကာင့္ ပညာကိုရယူႏိုင္၏။




(၁၀) သင့္ေလ်ာ္သည့္ အလုပ္အကိုင္ကို လုပ္လ်က္ တာ၀န္ကိုေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္း ေဆာင္သူသည္ ထၾကြလံု႔လေၾကာင့္ ဥစၥာပစၥည္းကို ရႏိုင္၏။




(၁၁) မွန္ကန္စြာေျပာဆုိျခင္းေၾကာင့္ ေက်ာ္ေစာထင္ရွားမႈကို ရႏိုင္၏။




(၁၂) ေပးကမ္းျခင္းျဖင့္ အေဆြခင္ပြန္းကို ဖြဲ႔ႏိုင္၏။




(၁၃) ယံုၾကည္မႈရွိေသာ အိမ္၏ အစီးအပြားကို ရွာတက္ေသာသူအား မွန္ကန္ျခင္း သစၥာ၊ လိမၼာျခင္း ဒမ၊ ႀကိဳးစားမႈ ဓိတိဓ စြန္႔လႊတ္မႈ စာဂ၊ ဤတရားေလးပါး ရွိသျဖင့္ ေနာက္ဘ၀၌ မစိုးရိမ္ရေခ် ဟူ၍ မိန္႔ေတာ္မူခဲ့သည္။





သတိဉာဏ္ယွဥ္ကာ သူေတာ္ေကာင္းတရားမ်ား က်င့္ၾကံပြားမ်ား အားထုတ္ႏိုင္ၾကပါေစ။