ေတာင့္တ၍မရေသာ တရား(၅)ပါး…

၁။ အိုတက္တက္တဲ့ သေဘာတရားကို မအို္ပါနဲ႔လို႔္ ေတာင့္တ၍မရပါဘူး။

၂။ နာတက္တက္တဲ့ သေဘာတရားကို မနာပါနဲ႔လို႔ ေတာင့္တ၍မရပါဘူး။

၃။ ေသတက္တက္တဲ့ သေဘာတရားကို မေသပါနဲ႔လို႔ ေတာင့္တ၍မရပါဘူး။

၄။ ပ်က္စီီးတက္တက္တဲ့သေဘာတရားကို မပ်က္စီးပါနဲ႔လို႔ ေတာင့္တ၍မရပါဘူး။

၅။ ကုန္ဆံုးတက္တက္တဲ့သေဘာတရားကို မကုန္ဆံုးပါနဲ႔လို႔္ ေတာင့္တ၍မရပါဘူး။


အရွင္ေကာ၀ိဒ ( " စိတ္ဆုိတဲ့ စိတ္ " တရားေတာ္မွ… )