ဆီမီးကုိရွာ


အခါခပ္သိမ္း ကိေလသာမီး ေတာက္ေလာင္ေနသူမ်ား
ၿဖစ္လ်က္ အဘယ္ေၾကာင္႔ ေပ်ာ္ၿမဴးရယ္ရြႊင္ၿခင္း ၿဖစ္ဘိ
သနည္း ။ အဘယ္႔ေၾကာင္႔ ႏွစ္လုိ၀မ္းသာၿခင္း ၿဖစ္ဘိ
သနည္း ။

အ၀ိဇၨာအမုိက္ေမွာင္ၾကီးၿဖင္႔ ပိတ္ဆီးေနသူမ်ား ၿဖစ္ပါလ်က္
အဘယ္ေၾကာင္႔ ပညာတည္းဟူေသာ ဆီမီးကုိ မရွာဘဲ
ေနၾကကုန္သနည္း ။
(ရွင္ေတာ္ဗုဒၶ)

စကားမ်ားမ်ားေၿပာၿခင္း၏ အၿပစ္ ငါးပါး

၁ ။ စကားမ်ားမ်ား ေၿပာသၿဖင္႔ မမွန္မကန္ေသာ မုသာ၀ါဒ စကားမ်ားေၿပာမိၿခင္း ။
၂ ။ ပိသုဏ၀ါစာ ကုန္းတုိက္ ၊ ေခ်ာပစ္စကား ေၿပာဆုိမိၿခင္း ။
၃ ။ အက်ဳိးမဲ႔ေသာ သမၺပၸလာပ စကားေၿပာဆုိမိၿခင္း ။
၄ ။ ၾကမ္းတမ္းယုတ္မာေသာ ဖရုသ၀ါစာ စကားကုိေၿပာမိၿခင္း ။
၅ ။ ေသဆုံးပါက အပါယ္သုိ႔ လားရၿခင္း ။