ပညာရွိတုိ႔ စြန္႔ပယ္အပ္သူ (၁၁) ဦး

၁ ။ ေကာဓံ - အမ်က္ေဒါသၾကီးသူ ။

၂ ။ ေလာဘံ - အလုိၾကီးသူ ။

၃ ။ မဒံ - မာန္ယစ္လြန္းသူ ။

၄ ။ မာနံ - ေထာင္လြႊားသူ ။

၅ ။ တိႏၷံ - ပ်င္းရိသူ ။

၆ ။ ဣႆံ - ၿငဴစူေစာင္းေၿမာင္းသူ ။

၇ ။ ပမာဒံ - ကုသုိလ္ေကာင္းမႈ၌ ေမ႔ေလ်ာ႔သူ ။

၈ ။ ေသာဏၰံ - ေသအရက္ေသာက္ၾကဴးသူ ။

၉ ။ နိဒၵါလုကံ - အအိပ္ၾကဴးသူ ။

၁၀။ မကၡံ - ေက်းဇူးေခ်တက္သူ (ကန္းသူ) ။

၁၁။ မေစၧရဥၥ - ၀န္တုိသူ ။