ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရ ႏွင့္ ေဆြးေႏြးပြဲအသံဖုိင္မ်ား

၁၄.၀၂.၂၀၁၀ ရက္၊ တနဂၤေႏြေန႔ညတြင္ ဆရာေတာ္ဦးဥတၱမသာရႏွင့္ ဓမၼေရးရာ ေဆြးေႏြးခဲ့ေသာ အသံဖုိင္မ်ား ျဖစ္ပါတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲ အသံဖုိင္မ်ား အားလံုးဆံုးေအာင္ နာယူၾကဖုိ႔ တုိက္တြန္းပါရေစ။

စိတ္ခ်မ္းသာၾကပါေစ…

အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ အသံဖိုင္မ်ား ၁


အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ အသံဖိုင္မ်ား ၂


အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ အသံဖိုင္မ်ား ၃


အြန္လိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ အသံဖိုင္မ်ား ၄