ပရိတ္ႀကီး(၁၁)သုတ္၊ ဓမၼစၾကာႏွင့္အနတၱလကၡဏာသုတ္တရားေတာ္မ်ား၊

စာဖတ္သူမ်ား ပရိတ္တရားေတာ္၊ ဓမၼစၾကာတရားေတာ္ႏွင့္အနတၱလကၡဏာသုတ္ တရားေတာ္မ်ား ၾကည္ညိဳပူေဇာ္ႏိုင္ရန္တင္ျပခဲ့ပါတယ္။ ဖြင့္ၿပီးပူေဇာ္ပါက ၿပီးဆံုးေအာင္ နာၾကားၾကပါရန္ အသိေပးအပ္ပါတယ္။ နတ္မ်ားပင့္ေဆာင္၍ ရြတ္ဖတ္တာျဖစ္ျခင္းေၾကာင့္ နတ္ပို႔ၿပီးသည္အထိဖြင့္ၿပီး နာၾကားၾကပါရန္ ျဖစ္ပါတယ္။